Avainsana: tiesuunnittelu

Väyläviraston suunnitteluohjeiden päivitystyö käynnissä

Plaanassa on ollut vuoden 2019 alusta lähtien käynnissä Väyläviraston Tiekaiteiden suunnittelu -ohjeen päivitys. Suunnitteluohjetta käytetään, kun suunnitellaan tiekaiteita maanteiden varsiin. Ohjetta voidaan käyttää myös laatuvaatimuksena urakassa, johon sisältyy suunnittelu. Kaideohjeen päivitystyön jatkona käynnistyi myös Tien poikkileikkauksen suunnittelu -ohjeen päivitys. Tien poikkileikkauksen suunnitteluohjetta noudatetaan suunniteltaessa uuden tai parannettavan tien poikkileikkausta tai reunaympäristön muotoilua ja arvioitaessa kaiteen tarpeellisuutta.

Näiden lisäksi on tehty toimikuntatyötä uudistuviin InfraRYLin tiekaidelukuihin 32111 Teräskaiteet ja 32112 Betonikaiteet. Päivitystöiden tilaajana toimii Väylävirasto. 

Kaideohjeen päivitystyö valmistuu keväällä 2021, minkä jälkeen ohje on lähdössä EU-notifiointiin. Tien poikkileikkauksen suunnittelu -ohjeen päivitystyö jatkuu edelleen.

Plaana mukana vuoden RIL –palkinnon saaneen Vekaransalmen sillan suunnitteluhankkeessa

RIL –Summit 2020 –tapahtumassa jaettiin 26.11. vuoden RIL –palkinto, joka meni tänä vuonna Vekaransalmen sillalle. Vekaransalmen siltahankkeessa rakennettiin uusi 639 metrin pituinen silta korvaamaan lossiyhteys Vekaransalmen ja Vekaranniemen välillä. Sillan lisäksi hankkeessa rakennettiin 1,5 kilometriä uutta maantietä sekä yksityistiejärjestelyjä.

Plaana toimi hankkeessa tiesuunnittelijana Suunnittelukide Oy:n alikonsulttina. Tehtäviin kuului tiesuunnitelmassa esitetyn tiegeometrian tarkistus ja alikulkukorkeuden varmistaminen. Työn aikana kehitettiin myös vaakageometriaa siirtämällä siirtymäkaari sillalta tiepenkereosuudelle. Plaana teki hankkeelle myös liikenteenhallinnan palvelutasomäärityksen sekä ohjasi kolmansien osapuolten kaapeli- ja laitesiirtojen sekä niiden tarpeiden suunnittelua. Plaana toimi myös tietomallikoordinaattorina, eli veti yhteen eri toimistojen ja suunnittelujärjestelmän inframallit. Alustana käytettiin TrimbleConnectia.

Pudasjärven taajaman parantaminen etenee

Pudasjärven keskustaan rakennetaan uusia väyliä ja kiertoliittymiä sekä parannetaan nykyisiä väyliä ja vesihuoltoa kahdessa eri urakassa. Syksyllä 2019 alkanut Plaanan rakennuttama katu- ja vesihuoltourakka on valmistumisvaiheessa, osa kaduista on jo päällystetty ja osa on vielä sorapinnalla. ELYn rakennuttama maanteitä koskeva urakka on käynnistynyt kesällä 2020. Maanrakennus J Päkkilä Oy toimii urakoitsijana molemmissa urakoissa. Plaana on vastannut hankkeen tie- ja katusuunnittelusta sekä niihin liittyvästä rakennussuunnittelusta. Hankealue elokuun 2020 lopussa näkyy alla olevasta valokuvasta (Raimo Leskelä, 29.8.2020, Plaana Oy).

Kehä III rakennussuunnitelma valmistunut

Plaana Oy:n laatima Kehä III parantamisen rakennussuunnitelma välille Vantaankoski-Pakkala on valmistunut kesäkuussa 2020. Työssä suunniteltiin kolmannet kaistat sekä muut niiden vaatimat järjestelyt. Tilaajana työssä oli Väylävirasto. Lisäksi Vantaan kaupungille suunniteltiin Nuolitien ja Ansatien katuyhteydet, jotka risteävät Kehää. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja sen toteuttaminen alkaa vuoden lopulla.

Plaana suunnittelijaksi Martti – Sokli välin tiesuunnitelmaan

Plaana on valittu laatimaan Mt 9671 Martti – Sokli välin tiesuunnitelman Savukoskella. Tieyhteys on pituudeltaan 55 km. Se suunnitellaan siten, että tie kestää kasvavan malmiliikenteen aiheuttaman kuormituksen, liikkuminen tiellä on turvallista ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa muulle maankäytölle, asutukselle ja ympäristölle. Tavoitteena on myös parantaa alueen asukkaiden työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Plaana mukana kehittämässä valtatietä 4 Simon taajaman kohdalla

Plaana Oy on laatimassa suunnitelmaa valtatien 4 parantamisesta keskikaidetieksi Simon taajaman kohdalla. Simon kohdan parantaminen liittyy valtatien 4 Oulu – Kemi yhteysvälin kehittämiseen jatkuvaksi ohituskaistatieksi. Tie- ja rakennussuunnitelma laaditaan Lapin ELY-keskuksen toimeksiannosta. Simon kohdan rakennussuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Pitkällä aikavälillä valtatien 4 Oulu – Kemi yhteysvälin kehittämisessä ja asemakaavassa varaudutaan Simon taajaman kohdalla toiseen ajorataan. Tavoitetilanteessa valtatie olisi Simon kohdalla keskikaiteellinen nelikaistatie ja Simojoki ylitettäisiin nykyisen sillan lisäksi toista ajorataa varten rakennettavalla uudella vesistösillalla.

Tavoitetilanteeseen edetään vaiheittain. Nyt laadittavat ensivaiheen suunnitelmat tähtäävät siihen, että valtatietä parannetaan nykyisellä paikallaan teollisuusalueen liittymän (Etappitie) ja Simojoen välillä noin 1,8 kilometrin matkalla. Valtatie levennetään 10 metristä 12,5 metriin ja ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella. Valtatien nykyiset sillat uusitaan ja siltojen kohdilla varaudutaan valtatien erikoiskuljetuksiin. Valtatien varteen rakennetaan koko suunnitteluosuudella meluesteet ja valtatien riista-aitaa jatketaan teollisuusalueen liittymästä Simon eritasoliittymään. Lisäksi parannetaan valtatien liikenteen ohjausta ja linja-autoliikenteen pysäkkijärjestelyjä.

Nykyinen teollisuusalueen pääsuunnassa kanavoitu tasoliittymä muutetaan suuntaisliittymäksi. Liittymän kautta ei jatkossa ole yhteyttä Kemin suunnasta vasempaan kääntyvälle liikenteelle eikä liittymästä pääse kääntymään Ouluun päin. Nykyistä Simon eritasoliittymää parannetaan rakentamalla valtatielle kiihdytyskaistat. Eritasoliittymän risteyssilta uusitaan nykypaikalle.

Suunnittelutyö on käynnistynyt elokuussa 2019. Tiesuunnitelma on tällä hetkellä luonnosvaiheessa ja luonnoksia tullaan esittelemään Simossa pidettävässä yleisötilaisuudessa syksyllä 2020.