Plaana mukana kehittämässä valtatietä 4 Simon taajaman kohdalla

Plaana Oy on laatimassa suunnitelmaa valtatien 4 parantamisesta keskikaidetieksi Simon taajaman kohdalla. Simon kohdan parantaminen liittyy valtatien 4 Oulu – Kemi yhteysvälin kehittämiseen jatkuvaksi ohituskaistatieksi. Tie- ja rakennussuunnitelma laaditaan Lapin ELY-keskuksen toimeksiannosta. Simon kohdan rakennussuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Pitkällä aikavälillä valtatien 4 Oulu – Kemi yhteysvälin kehittämisessä ja asemakaavassa varaudutaan Simon taajaman kohdalla toiseen ajorataan. Tavoitetilanteessa valtatie olisi Simon kohdalla keskikaiteellinen nelikaistatie ja Simojoki ylitettäisiin nykyisen sillan lisäksi toista ajorataa varten rakennettavalla uudella vesistösillalla.

Tavoitetilanteeseen edetään vaiheittain. Nyt laadittavat ensivaiheen suunnitelmat tähtäävät siihen, että valtatietä parannetaan nykyisellä paikallaan teollisuusalueen liittymän (Etappitie) ja Simojoen välillä noin 1,8 kilometrin matkalla. Valtatie levennetään 10 metristä 12,5 metriin ja ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella. Valtatien nykyiset sillat uusitaan ja siltojen kohdilla varaudutaan valtatien erikoiskuljetuksiin. Valtatien varteen rakennetaan koko suunnitteluosuudella meluesteet ja valtatien riista-aitaa jatketaan teollisuusalueen liittymästä Simon eritasoliittymään. Lisäksi parannetaan valtatien liikenteen ohjausta ja linja-autoliikenteen pysäkkijärjestelyjä.

Nykyinen teollisuusalueen pääsuunnassa kanavoitu tasoliittymä muutetaan suuntaisliittymäksi. Liittymän kautta ei jatkossa ole yhteyttä Kemin suunnasta vasempaan kääntyvälle liikenteelle eikä liittymästä pääse kääntymään Ouluun päin. Nykyistä Simon eritasoliittymää parannetaan rakentamalla valtatielle kiihdytyskaistat. Eritasoliittymän risteyssilta uusitaan nykypaikalle.

Suunnittelutyö on käynnistynyt elokuussa 2019. Tiesuunnitelma on tällä hetkellä luonnosvaiheessa ja luonnoksia tullaan esittelemään Simossa pidettävässä yleisötilaisuudessa syksyllä 2020.