Plaana laatii toimenpideselvitystä valtatielle 9 välille Orivesi – Jyväskylä

Plaanassa laaditaan Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta toimenpideselvitystä valtatielle 9 välillä Orivesi  – Jyväskylä. Suunnittelujakson pituus on vajaat 104 kilometriä.


Valtatie 9 yhdistää Pirkanmaan ja Keski-Suomen suuret keskukset Tampereen ja Jyväskylän toisiinsa ja on Suomen merkittävimpiä poikittaisia tieyhteyksiä ulottuen aina Venäjän rajalle Niiralaan asti. Liikenne- ja viestintäministeriön pääväyläasetuksessa valtatien 9 väli Tampere-Jyväskylä on määritetty palvelutasoluokkaan I. Nykyisellään tie ei vastaa liikennemäärien eikä palvelutasoluokan edellyttämää tasoa.

Toimenpideselityksessä tarkastellaan valtatien 9 kehittämistarpeita, jotka muodostuvat vilkkaan liikenteen ja valtatien varren maankäytön edellyttämistä kehittämisratkaisuista sekä liikenneturvallisuuden parantamisen ja ympäristöhaittojen torjumiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tavoitetilanteessa Korpilahti – Jyväskylä välinen tieosuus tulee olemaan kaksiajorataista ja keskikaiteellista tietä. Jämsä – Korpilahti väli on tavoitetilanteessa jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie. Orivesi – Jämsä välin tavoitetila ja kehittämisratkaisu tullaan määrittämään työn aikana. Tasoliittymiä tullaan poistamaan ja korvaamaan eritasoliittymillä.

Toimenpideselvityksen lisäksi Plaana tekee Korpilahden ja Muuramen kohdilla asemakaavoitusta palvelevaa aluevaraussuunnittelua, jossa määritellään toimenpideselvitystä tarkemmalla tasolla valtatien 9 kehittämisratkaisujen vaatimat tilantarpeet taajamarakenteessa.