Kategoria: Yleinen

Vastuualueiden henkilömuutoksia

Plaanan vastuuhenkilöitä on päivitetty katu-, alue- ja hulevesisuunnittelun osalta.

Jatkossa katusuunnitteluhankkeiden vastuuhenkilönä toimii Ville Nikkinen ja hulevesisuunnittelun vastuuhenkilönä Risto Hämäläinen. Leena Pehkonen palasi marraskuun alussa vanhempain- ja opintovapaalta toimistolle ja vastaa jatkossa ympäristösuunnitteluhankkeiden lisäksi myös aluesuunnittelusta.

Plaanan vastuualueet ja –henkilöt sekä heidän yhteystietonsa löytyvät yhteystiedot –valikosta.

Pudasjärven taajaman parantaminen etenee

Pudasjärven keskustaan rakennetaan uusia väyliä ja kiertoliittymiä sekä parannetaan nykyisiä väyliä ja vesihuoltoa kahdessa eri urakassa. Syksyllä 2019 alkanut Plaanan rakennuttama katu- ja vesihuoltourakka on valmistumisvaiheessa, osa kaduista on jo päällystetty ja osa on vielä sorapinnalla. ELYn rakennuttama maanteitä koskeva urakka on käynnistynyt kesällä 2020. Maanrakennus J Päkkilä Oy toimii urakoitsijana molemmissa urakoissa. Plaana on vastannut hankkeen tie- ja katusuunnittelusta sekä niihin liittyvästä rakennussuunnittelusta. Hankealue elokuun 2020 lopussa näkyy alla olevasta valokuvasta (Raimo Leskelä, 29.8.2020, Plaana Oy).

Kehä III rakennussuunnitelma valmistunut

Plaana Oy:n laatima Kehä III parantamisen rakennussuunnitelma välille Vantaankoski-Pakkala on valmistunut kesäkuussa 2020. Työssä suunniteltiin kolmannet kaistat sekä muut niiden vaatimat järjestelyt. Tilaajana työssä oli Väylävirasto. Lisäksi Vantaan kaupungille suunniteltiin Nuolitien ja Ansatien katuyhteydet, jotka risteävät Kehää. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja sen toteuttaminen alkaa vuoden lopulla.

Plaana suunnittelijaksi Martti – Sokli välin tiesuunnitelmaan

Plaana on valittu laatimaan Mt 9671 Martti – Sokli välin tiesuunnitelman Savukoskella. Tieyhteys on pituudeltaan 55 km. Se suunnitellaan siten, että tie kestää kasvavan malmiliikenteen aiheuttaman kuormituksen, liikkuminen tiellä on turvallista ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa muulle maankäytölle, asutukselle ja ympäristölle. Tavoitteena on myös parantaa alueen asukkaiden työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Jorman ”kruunajaiset”

Juhlistimme Jorma Hämäläisen eläkkeelle jäämistä perjantaina 12.6. hyvän ruoan ja muistamisten merkeissä. Jorma on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran moninaisissa tie-, katu- ja aluesuunnittelun tehtävissä keskittyen viime vuosina liikennesuunnitteluun. Hän jatkaa edelleen liikennesuunnittelun asiantuntijana Plaanassa.

Plaana mukana kehittämässä valtatietä 4 Simon taajaman kohdalla

Plaana Oy on laatimassa suunnitelmaa valtatien 4 parantamisesta keskikaidetieksi Simon taajaman kohdalla. Simon kohdan parantaminen liittyy valtatien 4 Oulu – Kemi yhteysvälin kehittämiseen jatkuvaksi ohituskaistatieksi. Tie- ja rakennussuunnitelma laaditaan Lapin ELY-keskuksen toimeksiannosta. Simon kohdan rakennussuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Pitkällä aikavälillä valtatien 4 Oulu – Kemi yhteysvälin kehittämisessä ja asemakaavassa varaudutaan Simon taajaman kohdalla toiseen ajorataan. Tavoitetilanteessa valtatie olisi Simon kohdalla keskikaiteellinen nelikaistatie ja Simojoki ylitettäisiin nykyisen sillan lisäksi toista ajorataa varten rakennettavalla uudella vesistösillalla.

Tavoitetilanteeseen edetään vaiheittain. Nyt laadittavat ensivaiheen suunnitelmat tähtäävät siihen, että valtatietä parannetaan nykyisellä paikallaan teollisuusalueen liittymän (Etappitie) ja Simojoen välillä noin 1,8 kilometrin matkalla. Valtatie levennetään 10 metristä 12,5 metriin ja ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella. Valtatien nykyiset sillat uusitaan ja siltojen kohdilla varaudutaan valtatien erikoiskuljetuksiin. Valtatien varteen rakennetaan koko suunnitteluosuudella meluesteet ja valtatien riista-aitaa jatketaan teollisuusalueen liittymästä Simon eritasoliittymään. Lisäksi parannetaan valtatien liikenteen ohjausta ja linja-autoliikenteen pysäkkijärjestelyjä.

Nykyinen teollisuusalueen pääsuunnassa kanavoitu tasoliittymä muutetaan suuntaisliittymäksi. Liittymän kautta ei jatkossa ole yhteyttä Kemin suunnasta vasempaan kääntyvälle liikenteelle eikä liittymästä pääse kääntymään Ouluun päin. Nykyistä Simon eritasoliittymää parannetaan rakentamalla valtatielle kiihdytyskaistat. Eritasoliittymän risteyssilta uusitaan nykypaikalle.

Suunnittelutyö on käynnistynyt elokuussa 2019. Tiesuunnitelma on tällä hetkellä luonnosvaiheessa ja luonnoksia tullaan esittelemään Simossa pidettävässä yleisötilaisuudessa syksyllä 2020.

Plaana mukana IHKU-allianssin kustannuslaskentajärjestelmän kehitystyöhön liittyvässä konsulttiryhmässä

Ihku-allianssi kehittää infra-alalle uutta kustannuslaskentajärjestelmää, joka tulee käyttöön vaiheittain vuoden 2020 lopusta alkaen. Tässä vaiheessa kehitetään rakennusosiin pohjautuvaa laskentajärjestelmää. Allianssin tilaajaosapuolia ovat Väylä sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit. Infra-alalla toimivat suunnittelukonsultit auttavat järjestelmän kehittämisessä ja testauksessa. Plaanasta työssä mukana ovat Juha Raappana ja Jukka Mehtälä.

Joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma Kaakkois-Suomeen

Plaana on yhdessä alikonsulttinaan toimineen WayStep Oy kanssa päivittänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman. Suunnitelma on laadittu vuosille 2020–2024 ihmisten liikkumistarpeita, uutta lainsäädäntöä ja rahoituskehystä vastaavaksi. Työhön sisältyy yhdessä kuntien kanssa laadittu ehdotus uudesta joukkoliikenteen rahoitusmallista. Työn aikana kuultiin alueen asukkaiden ja kuntien sekä liikenteenharjoittajien näkemyksiä.

Työn tavoitteeksi asetettiin, että päivitetty suunnitelma joukkoliikenteen palvelutasosta olisi realistinen ja toteuttamiskelpoinen. Suunnitelma mahdollistaa alueen kuntien ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen varautumisen suunnitelmassa määritetyn palvelutason mukaiseen liikenteen rahoitukseen. Tämä edellytti kustannusvaikutusten arviointia ja sitä, että tarvittavat muutokset liikennetarjontaan, ts. toisaalta palvelutasopuutteet ja toisaalta mahdollisuudet karsia tarjontaa tunnistettiin ja että rahoituksen jakoperiaatteista päästiin sopimukseen.

Ohjetöitä Plaanassa

Plaanassa on tehty ja tehdään ohjetöitä Väylän toimeksiannosta. Viime vuoden lopulla julkaistiin uusittu ohje maantien varressa tapahtuvasta puun varastoinnista ja puun käsittelystä maantiellä. Ohjeen laatimiseen osallistuivat Väylän asiantuntijoiden ohella ELY-keskusten aluevastaavat, maanteiden hoitourakoitsijat sekä lukuisa joukko sidosryhmien edustajia. Ohjetyön ohjausryhmässä oli mm. metsäyhtiöiden, MTK:n ja kuljetusalan edustus. Viranomaispalveluista vastaavia tienpitäjän edustajia perehdytettiin uuteen ohjeeseen viidessä tilaisuudessa eri puolilla Suomea marraskuussa 2019. Myös puun korjaamisesta ja kuljetuksista vastaavat tahot ovat aloittaneet omat koulutuksensa tämän vuoden puolella. Myös metsänomistajien etujärjestöjen toivotaan aktivoituvan koulutusasiassa.

Toinen käynnissä oleva ohjetyö on Tiekaiteiden suunnittelu -ohjeen ajantasaistaminen ja uudistaminen. Ohjetta uudistetaan mm. muuttamalla asioiden esitysjärjestys loogisemmaksi. Vanhentuneita osia poistetaan, ohjetekstejä täydennetään ja selventäviä kuvia lisätään. Toimeksiantoon liittyy myös osallistuminen InfraRYLn tiekaiteita koskevien lukujen päivittämiseen sekä kaideohjeen ja InfraRYLn keskinäinen yhteensovittaminen. Uusi ohje valmistuu vuoden 2020 aikana.