Kategoria: Yleinen

Palvelemme myös kesällä

Mikäli et saa yhteyttä tavoittelemaasi henkilöön,
soita puhelinkeskukseemme p. 020 7 999 740

Plaana yksi laadukkaimmin toimivista alan yrityksistä Suomessa

Plaana Oy:n vuosittainen ulkoinen auditointi oli kesäkuussa. Auditoijan mukaan Plaanan toiminta on kokonaisuudessaan erittäin laadukasta ja tasalaatuista ja Plaana on yksi laadukkaimmin toimivista alan yrityksistä Suomessa. Laatutyöskentelymme on jatkuvaa, pidämme laatuasiakirjat ajantasaisina ja toimintamme mukaisina. Plaanalla on RALA-sertifiointi ja vuonna 2020 hankittu RALA-pätevyys.

Väyläviraston suunnitteluohjeiden päivitystyö käynnissä

Plaanassa on ollut vuoden 2019 alusta lähtien käynnissä Väyläviraston Tiekaiteiden suunnittelu -ohjeen päivitys. Suunnitteluohjetta käytetään, kun suunnitellaan tiekaiteita maanteiden varsiin. Ohjetta voidaan käyttää myös laatuvaatimuksena urakassa, johon sisältyy suunnittelu. Kaideohjeen päivitystyön jatkona käynnistyi myös Tien poikkileikkauksen suunnittelu -ohjeen päivitys. Tien poikkileikkauksen suunnitteluohjetta noudatetaan suunniteltaessa uuden tai parannettavan tien poikkileikkausta tai reunaympäristön muotoilua ja arvioitaessa kaiteen tarpeellisuutta.

Näiden lisäksi on tehty toimikuntatyötä uudistuviin InfraRYLin tiekaidelukuihin 32111 Teräskaiteet ja 32112 Betonikaiteet. Päivitystöiden tilaajana toimii Väylävirasto. 

Kaideohjeen päivitystyö valmistuu keväällä 2021, minkä jälkeen ohje on lähdössä EU-notifiointiin. Tien poikkileikkauksen suunnittelu -ohjeen päivitystyö jatkuu edelleen.

Åströminpuiston suunnitelmat valmistuvat

Hupisaarten puiston kupeessa sijaitsevan Åströminpuiston sekä siihen liittyvän Mannenkadun kunnostussuunnitelmat valmistuivat.

Åströminpuisto on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde ja puiston alueella tiedetäänkin sijainneen prunni- eli kaivohuone. Puiston kunnostamisen tavoitteena oli uudistaa puiston kasvillisuutta ja pintamateriaaleja, kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Puistoon suunniteltiin lisäksi mm. pieni hedelmätarha ja hulevesiaihe, joka viivyttää puiston kohdalta Lasaretinväylälle purkautuvia hulevesiä.

Alla olevassa havainnekuvassa Åströminpuistoa ja Mannenkatua Isoltakadulta katsottuna.Plaana laatii toimenpideselvitystä valtatielle 9 välille Orivesi – Jyväskylä

Plaanassa laaditaan Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta toimenpideselvitystä valtatielle 9 välillä Orivesi  – Jyväskylä. Suunnittelujakson pituus on vajaat 104 kilometriä.


Valtatie 9 yhdistää Pirkanmaan ja Keski-Suomen suuret keskukset Tampereen ja Jyväskylän toisiinsa ja on Suomen merkittävimpiä poikittaisia tieyhteyksiä ulottuen aina Venäjän rajalle Niiralaan asti. Liikenne- ja viestintäministeriön pääväyläasetuksessa valtatien 9 väli Tampere-Jyväskylä on määritetty palvelutasoluokkaan I. Nykyisellään tie ei vastaa liikennemäärien eikä palvelutasoluokan edellyttämää tasoa.

Toimenpideselityksessä tarkastellaan valtatien 9 kehittämistarpeita, jotka muodostuvat vilkkaan liikenteen ja valtatien varren maankäytön edellyttämistä kehittämisratkaisuista sekä liikenneturvallisuuden parantamisen ja ympäristöhaittojen torjumiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tavoitetilanteessa Korpilahti – Jyväskylä välinen tieosuus tulee olemaan kaksiajorataista ja keskikaiteellista tietä. Jämsä – Korpilahti väli on tavoitetilanteessa jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie. Orivesi – Jämsä välin tavoitetila ja kehittämisratkaisu tullaan määrittämään työn aikana. Tasoliittymiä tullaan poistamaan ja korvaamaan eritasoliittymillä.

Toimenpideselvityksen lisäksi Plaana tekee Korpilahden ja Muuramen kohdilla asemakaavoitusta palvelevaa aluevaraussuunnittelua, jossa määritellään toimenpideselvitystä tarkemmalla tasolla valtatien 9 kehittämisratkaisujen vaatimat tilantarpeet taajamarakenteessa.

IHKU -allianssin kustannuslaskentajärjestelmän kehitystyö valmis

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi (IHKU) kehittää infra-alalle uutta, rakennusosiin pohjautuvaa, kustannuslaskentajärjestelmää. Plaana on kuulunut osaksi järjestelmää kehittänyttä IHKU -allianssia. Allianssin tilaajaosapuolia ovat Väylä, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit.

IHKU -laskentapalvelu lanseerattiin 21.1.2021. Kevään 2021 aikana laskentajärjestelmää testataan pilottihankkeissa ja sen on määrä tulla kaupallisesti saataville keväällä 2021.

Lisätietoa IHKU -allianssista: https://ihkuallianssi.fi/

Uusi Kiiminkipuiston koulu aloitti toimintansa

Kiiminkiin rakennettu uusi Kiiminkipuiston koulu aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa. Kiiminkipuiston koulu on kooltaan noin 8000 neliön uudisrakennus ja tarjoaa tilat noin 600 oppilaalle.

Plaana kuului kouluhankkeen suunnittelukilpailun voittaneeseen työryhmään ja toimi hankkeessa liikenne- ja pihasuunnittelijana ja vastasi saatto-, kevyen- ja huoltoliikenteen suunnittelusta, pihan tasauksen suunnittelusta, välitunti- ja sisääntulopihojen suunnittelusta sekä pelikentän suunnittelusta.

Hankkeen pääurakoitsijana toimi Oulun Rakennusteho Oy ja pääsuunnittelijana Uki Arkkitehdit Oy. Työn tilaajana on Oulun Tilapalvelut.

Kiiminkipuiston koulun pihasuunnitelma

Joulun ajan kuulumiset: Plaana Oy toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

Plaanan henkilökunta vietti tänä jouluna kontaktitonta pikkujoulupäivää perinteisen pikkujoulun sijaan. Henkilökunnalle oli tarjolla pikkujoulupäivänä omiin aikatauluihin sovitettu suklaatasting, niska-hartiaseudun hierontaa sekä kontaktiton ruokailu.
Tänä jouluna Plaana Oy osoittaa joulumuistamisen Lastenklinikoiden Kummit ry:n kautta Oulun lastenklinikalle.

Plaana mukana vuoden Ympäristörakenne 2020 –kilpailun voittaneen Hyväntoivonpuiston suunnitteluhankkeessa

Vuoden Ympäristörakenne 2020 –palkinto jaettiin 1.12.2020 pidetyssä verkkoseminaarissa. Hyväntoivonpuisto on Helsingin Jätkäsaaren sydämenä ja asukkaiden olohuoneena toimiva viheralue.

Plaana toimi hankkeessa VSU –maisema-arkkitehdit Oy:n alikonsulttina. Tehtäviin kuului pinnantasaus-, kunnallistekniikka- ja liikennesuunnittelu.

Palkintoraadin tuomaristo kiinnitti erityisesti huomiota alueen elävyyteen ja toiminnallisuuteen. Puistoon on istutettu paljon puita, joiden kasvun myötä alueesta tulee metsämäinen. Tila ja ympäröivät rakennukset muodostavat eheän kokonaisuuden ja Hyväntoivonpuistosta on jo nyt muodostunut toimiva kaupunginosan maamerkki ja sillä on vahva oma identiteetti.

Plaana mukana vuoden RIL –palkinnon saaneen Vekaransalmen sillan suunnitteluhankkeessa

RIL –Summit 2020 –tapahtumassa jaettiin 26.11. vuoden RIL –palkinto, joka meni tänä vuonna Vekaransalmen sillalle. Vekaransalmen siltahankkeessa rakennettiin uusi 639 metrin pituinen silta korvaamaan lossiyhteys Vekaransalmen ja Vekaranniemen välillä. Sillan lisäksi hankkeessa rakennettiin 1,5 kilometriä uutta maantietä sekä yksityistiejärjestelyjä.

Plaana toimi hankkeessa tiesuunnittelijana Suunnittelukide Oy:n alikonsulttina. Tehtäviin kuului tiesuunnitelmassa esitetyn tiegeometrian tarkistus ja alikulkukorkeuden varmistaminen. Työn aikana kehitettiin myös vaakageometriaa siirtämällä siirtymäkaari sillalta tiepenkereosuudelle. Plaana teki hankkeelle myös liikenteenhallinnan palvelutasomäärityksen sekä ohjasi kolmansien osapuolten kaapeli- ja laitesiirtojen sekä niiden tarpeiden suunnittelua. Plaana toimi myös tietomallikoordinaattorina, eli veti yhteen eri toimistojen ja suunnittelujärjestelmän inframallit. Alustana käytettiin TrimbleConnectia.