Tekijä: Mira Järvelä

Palvelemme myös kesällä

Mikäli et saa yhteyttä tavoittelemaasi henkilöön,
soita puhelinkeskukseemme p. 020 7 999 740

Plaana yksi laadukkaimmin toimivista alan yrityksistä Suomessa

Plaana Oy:n vuosittainen ulkoinen auditointi oli kesäkuussa. Auditoijan mukaan Plaanan toiminta on kokonaisuudessaan erittäin laadukasta ja tasalaatuista ja Plaana on yksi laadukkaimmin toimivista alan yrityksistä Suomessa. Laatutyöskentelymme on jatkuvaa, pidämme laatuasiakirjat ajantasaisina ja toimintamme mukaisina. Plaanalla on RALA-sertifiointi ja vuonna 2020 hankittu RALA-pätevyys.

Joulun ajan kuulumiset: Plaana Oy toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

Plaanan henkilökunta vietti tänä jouluna kontaktitonta pikkujoulupäivää perinteisen pikkujoulun sijaan. Henkilökunnalle oli tarjolla pikkujoulupäivänä omiin aikatauluihin sovitettu suklaatasting, niska-hartiaseudun hierontaa sekä kontaktiton ruokailu.
Tänä jouluna Plaana Oy osoittaa joulumuistamisen Lastenklinikoiden Kummit ry:n kautta Oulun lastenklinikalle.

Pudasjärven taajaman parantaminen etenee

Pudasjärven keskustaan rakennetaan uusia väyliä ja kiertoliittymiä sekä parannetaan nykyisiä väyliä ja vesihuoltoa kahdessa eri urakassa. Syksyllä 2019 alkanut Plaanan rakennuttama katu- ja vesihuoltourakka on valmistumisvaiheessa, osa kaduista on jo päällystetty ja osa on vielä sorapinnalla. ELYn rakennuttama maanteitä koskeva urakka on käynnistynyt kesällä 2020. Maanrakennus J Päkkilä Oy toimii urakoitsijana molemmissa urakoissa. Plaana on vastannut hankkeen tie- ja katusuunnittelusta sekä niihin liittyvästä rakennussuunnittelusta. Hankealue elokuun 2020 lopussa näkyy alla olevasta valokuvasta (Raimo Leskelä, 29.8.2020, Plaana Oy).

Kehä III rakennussuunnitelma valmistunut

Plaana Oy:n laatima Kehä III parantamisen rakennussuunnitelma välille Vantaankoski-Pakkala on valmistunut kesäkuussa 2020. Työssä suunniteltiin kolmannet kaistat sekä muut niiden vaatimat järjestelyt. Tilaajana työssä oli Väylävirasto. Lisäksi Vantaan kaupungille suunniteltiin Nuolitien ja Ansatien katuyhteydet, jotka risteävät Kehää. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja sen toteuttaminen alkaa vuoden lopulla.

Plaana suunnittelijaksi Martti – Sokli välin tiesuunnitelmaan

Plaana on valittu laatimaan Mt 9671 Martti – Sokli välin tiesuunnitelman Savukoskella. Tieyhteys on pituudeltaan 55 km. Se suunnitellaan siten, että tie kestää kasvavan malmiliikenteen aiheuttaman kuormituksen, liikkuminen tiellä on turvallista ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa muulle maankäytölle, asutukselle ja ympäristölle. Tavoitteena on myös parantaa alueen asukkaiden työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Jorman ”kruunajaiset”

Juhlistimme Jorma Hämäläisen eläkkeelle jäämistä perjantaina 12.6. hyvän ruoan ja muistamisten merkeissä. Jorma on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran moninaisissa tie-, katu- ja aluesuunnittelun tehtävissä keskittyen viime vuosina liikennesuunnitteluun. Hän jatkaa edelleen liikennesuunnittelun asiantuntijana Plaanassa.

Plaana mukana kehittämässä valtatietä 4 Simon taajaman kohdalla

Plaana Oy on laatimassa suunnitelmaa valtatien 4 parantamisesta keskikaidetieksi Simon taajaman kohdalla. Simon kohdan parantaminen liittyy valtatien 4 Oulu – Kemi yhteysvälin kehittämiseen jatkuvaksi ohituskaistatieksi. Tie- ja rakennussuunnitelma laaditaan Lapin ELY-keskuksen toimeksiannosta. Simon kohdan rakennussuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Pitkällä aikavälillä valtatien 4 Oulu – Kemi yhteysvälin kehittämisessä ja asemakaavassa varaudutaan Simon taajaman kohdalla toiseen ajorataan. Tavoitetilanteessa valtatie olisi Simon kohdalla keskikaiteellinen nelikaistatie ja Simojoki ylitettäisiin nykyisen sillan lisäksi toista ajorataa varten rakennettavalla uudella vesistösillalla.

Tavoitetilanteeseen edetään vaiheittain. Nyt laadittavat ensivaiheen suunnitelmat tähtäävät siihen, että valtatietä parannetaan nykyisellä paikallaan teollisuusalueen liittymän (Etappitie) ja Simojoen välillä noin 1,8 kilometrin matkalla. Valtatie levennetään 10 metristä 12,5 metriin ja ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella. Valtatien nykyiset sillat uusitaan ja siltojen kohdilla varaudutaan valtatien erikoiskuljetuksiin. Valtatien varteen rakennetaan koko suunnitteluosuudella meluesteet ja valtatien riista-aitaa jatketaan teollisuusalueen liittymästä Simon eritasoliittymään. Lisäksi parannetaan valtatien liikenteen ohjausta ja linja-autoliikenteen pysäkkijärjestelyjä.

Nykyinen teollisuusalueen pääsuunnassa kanavoitu tasoliittymä muutetaan suuntaisliittymäksi. Liittymän kautta ei jatkossa ole yhteyttä Kemin suunnasta vasempaan kääntyvälle liikenteelle eikä liittymästä pääse kääntymään Ouluun päin. Nykyistä Simon eritasoliittymää parannetaan rakentamalla valtatielle kiihdytyskaistat. Eritasoliittymän risteyssilta uusitaan nykypaikalle.

Suunnittelutyö on käynnistynyt elokuussa 2019. Tiesuunnitelma on tällä hetkellä luonnosvaiheessa ja luonnoksia tullaan esittelemään Simossa pidettävässä yleisötilaisuudessa syksyllä 2020.

Plaana mukana IHKU-allianssin kustannuslaskentajärjestelmän kehitystyöhön liittyvässä konsulttiryhmässä

Ihku-allianssi kehittää infra-alalle uutta kustannuslaskentajärjestelmää, joka tulee käyttöön vaiheittain vuoden 2020 lopusta alkaen. Tässä vaiheessa kehitetään rakennusosiin pohjautuvaa laskentajärjestelmää. Allianssin tilaajaosapuolia ovat Väylä sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit. Infra-alalla toimivat suunnittelukonsultit auttavat järjestelmän kehittämisessä ja testauksessa. Plaanasta työssä mukana ovat Juha Raappana ja Jukka Mehtälä.

Joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma Kaakkois-Suomeen

Plaana on yhdessä alikonsulttinaan toimineen WayStep Oy kanssa päivittänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman. Suunnitelma on laadittu vuosille 2020–2024 ihmisten liikkumistarpeita, uutta lainsäädäntöä ja rahoituskehystä vastaavaksi. Työhön sisältyy yhdessä kuntien kanssa laadittu ehdotus uudesta joukkoliikenteen rahoitusmallista. Työn aikana kuultiin alueen asukkaiden ja kuntien sekä liikenteenharjoittajien näkemyksiä.

Työn tavoitteeksi asetettiin, että päivitetty suunnitelma joukkoliikenteen palvelutasosta olisi realistinen ja toteuttamiskelpoinen. Suunnitelma mahdollistaa alueen kuntien ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen varautumisen suunnitelmassa määritetyn palvelutason mukaiseen liikenteen rahoitukseen. Tämä edellytti kustannusvaikutusten arviointia ja sitä, että tarvittavat muutokset liikennetarjontaan, ts. toisaalta palvelutasopuutteet ja toisaalta mahdollisuudet karsia tarjontaa tunnistettiin ja että rahoituksen jakoperiaatteista päästiin sopimukseen.